Nederlands

De Amert 603
5462 GH Veghel
Nederland

Privacy bericht

Wij bewaren uw gegevens uitsluitend om sollicitaties in behandeling te nemen en gaan zorgvuldig om met deze gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming, Uitvoeringswet AVG etc.).

Als wij een arbeidsovereenkomst met u aangaan, zullen wij deze gegevens en andere gegevens verwerken, die benodigd zijn om onze verplichting als (goed) werkgever na te komen. Datzelfde geldt als ten aanzien van u een andere overeenkomst, bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsovereenkomst, wordt aangegaan.

Door het gebruik maken van moderne technologie voorkomen wij dat gegevens verouderd raken. Bij de verwerking maken wij daarom gebruik van de programmatuur, servers en platforms van bepaalde derde partijen, waarmee wij verwerkersovereenkomsten sluiten. Wij selecteren onze verwerkers mede in verband met passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, die zij treffen. Dergelijke maatregelen treffen wij zelf ook.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een arbeids-, of uitzendrelatie is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de voldoening aan wet- en regelgeving, die direct of indirect voor een (materiëel) werkgever of inlener (kunnen) gelden en voor bepaalde gegevens een redelijke belangenafweging.   

Indien wij uw kandidatuur afwijzen, u niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of u niet aannemen, dan worden uw gegevens automatisch na 4 weken na de afwijzing verwijderd, tenzij u heeft aangegeven dat u toestemming geeft voor het bewaren van de gegevens. Dit kunt u hieronder aanvinken. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Wij zullen u aan het einde van de periode van een jaar kunnen benaderen voor het verlengen van deze termijn.

U kunt te allen tijde uw gegevens inzien, laten wijzigen, aanvullen, corrigeren dan wel laten verwijderen, voor zover dat wettelijk is toegestaan en onze belangen niet zwaarder wegen. U kunt ook uw gegevens laten overdragen aan een derde partij, indien u dat wenst.

Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hiervoor terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming van Alliance Healthcare Nederland B.V. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met onze medewerkers, stellen we deze mogelijkheid voorop. 

Alliance Healthcare Nederland is onderdeel van Walgreens Boots Alliance (WBA). Op internationaal niveau is een Functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Alliance Healthcare Nederland B.V. en haar Nederlandse groepsmaatschappijen kunt u contact opnemen met de Privacy Officer, via e-mailadres: privacyofficer@alliance-healthcare.nl. 

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vindt u op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit Privacy Statement is gepubliceerd op: 23 mei 2018. Indien het privacybeleid wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden ze worden verwerkt.